• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Tu?ng ph?t d?ng, tu?ng d?ng, d? d?ng

#1
Tu?ng ph?t d?ng, tu?ng d?ng, d? d?ngD? d?ng sài gòn ( D? D?ng Tp.H? Chí Minh) là m?t co s? chuyên dúc các s?n ph?m b?ng d?ng, doanh nghi?p chuyên s?n xu?t d? d?ng m? ngh? d?a trên các k? thu?t dúc, ch?m gò n?i th? công m? ngh?, v?i d?i ngu ngh? nhân lành ngh?, có kinh nghi?m và con m?t ngh? thu?t, chúng tôi k? v?ng dem d?n cho quý khách hàng nh?ng s?n ph?m th? công m? ngh? vô cùng tinh x?o.

Hàng nam, Công ty chúng tôi cho ra m?t nhi?u m?u mã quà t?ng m? ngh?, s?n ph?m d? phong th?y, v?t ph?m phong th?y mang ý nghia phong th?y to l?n. Bên c?nh dó, chúng tôi còn th?c hi?n các d? án v? quà t?ng, tu?ng d?ng, tranh d?ng cho các t? ch?c cá nhân trên kh?p Vi?t Nam...


S?n ph?m c?a D? d?ng Vi?t Nam không ch? có m?t t?i các t?nh thành ph? Vi?t nam mà dã c?t cánh sang hon 80 qu?c gia trên toàn th? gi?i. S?n ph?m dang du?c các doanh nghi?p l?a ch?n t?ng quà d?i tác kinh doanh, quà luu ni?m, quà t?ng s? ki?n hot nh?t t?i Vi?t nam.Các s?n ph?m c?a chúng tôi bao g?m:

+ Chuông d?ng
+ Huy hi?u d?ng
+ Tranh phù diêu
+ Tranh ch? d?ng
+ Tranh truy?n th?ng
+ Tu?ng ph?t d?ng
+ Con v?t phong th?y
+ T? Huu - K? Lân - Nghê
+ Mâm tr?ng
+ Linh v?t phong th?y
+ Tu?ng Bác H?
+ Long quy
+ Quan công
+ Thi?m th?
+ L? hoa bát huong
+ D?nh ?m
+ D?ng h? c?
+ H?c d?ng
+ Tranh phong th?y
+ Tu?ng chân dung
+ Tu?ng con v?t
+ Tu?ng d?ng khác
+ Tu?ng trang trí
+ T? quý - t? bình

Tên SP: Tu?ng ph?t d?ng 14
Mã s?n ph?m: SG2114
Di?n tho?i: 0976.75.61.61
Th? lo?i: Tu?ng ph?t d?ngTên SP: Tu?ng ph?t d?ng 7
Mã s?n ph?m: SG217
Di?n tho?i: 0976.75.61.61
Th? lo?i: Tu?ng ph?t d?ngTên SP: Tu?ng ph?t d?ng 40
Mã s?n ph?m: SG2140
Di?n tho?i: 0976.75.61.61
Th? lo?i: Tu?ng ph?t d?ng

Tên SP: Tu?ng ph?t d?ng 81
Mã s?n ph?m: SG2181
Di?n tho?i: 0976.75.61.61
Th? lo?i: Tu?ng ph?t d?ng


Tên SP: Tu?ng ph?t d?ng 171
Mã s?n ph?m: SG21171
Di?n tho?i: 0976.75.61.61
Th? lo?i: Tu?ng ph?t d?ng


Tên SP: Tu?ng ph?t 192
Mã s?n ph?m: SG21192
Di?n tho?i: 0976.75.61.61
Th? lo?i: Tu?ng ph?t d?ng

D? d?ng m? ngh? Vi?t Nam
Showroom 1: 131 Chu Van An Phu?ng 26 Qu?n Bình Th?nh TP.HCM
Di?n tho?i: 0976.75.61.61 Fax: 0613883874
Email: dodongsaigonvn@yahoo.com.vn - Website: D? d?ng Sài Gòn | Mua bán d? d?ng
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
125,280
Bài viết
147,028
Thành viên
175,755
Thành viên mới nhất
st666winvip

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress