• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

CV 931/TCTCS về ưu đãi đầu tư mở rộng

#1
Cong van 931/TCT-CS về ưu đãi đầu tư mở rộng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 931/TCT-CS
v/v ưu đãi đầu tư mở rộng
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời CV số 9097/CT-TTr-N1 ngày 24/10/2011 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về TS thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2.2, Mục II, Phần E, TT số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“2. Thời hạn áp dụng TS ưu đãi như sau:

2.2. Thuế suất 15% được áp dụng trong 12 năm, kể từ khi hợp tác xã và các CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động KD;”

- Tại điểm 3.2, Mục III, Phần E, TT số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BTC nêu trên quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh ĐTXD dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

3.2. Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A”.

- Tai Điều 3.4, Mục III, Phần E, TT số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BTC nêu trên quy định:

“Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, KD…

Trường hợp dự án đầu tư có thời gian thực hiện trên một năm và chia ra làm nhiều hạng mục đầu tư, CSKD đã đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, KD thì giá trị tài sản cố định đầu tư mới được xác định theo giá trị lũy kế của các hạng mục đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng tính đến thời điểm quyết toán thuế của năm miễn thuế, giảm thuế”.

- Tại điểm 5.14, TT số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“5.14. Đối với CSKD đang hoạt động mà có dự án ĐTXD dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì mức TS áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

- TH dự án đầu tư vào cùng ngành nghề, lĩnh vực, cùng địa bàn với trụ sở chính của CSKD thì phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại áp dụng theo mức TS mà CSKD đang áp dụng.

- TH dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của CSKD mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diện khuyến khích đầu tư thì mức TS ưu đãi áp dụng đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư của dự án…”

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp CSKD có dự án ĐTXD dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất vào Khu Công nghiệp được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập tăng thêm của dự án đầu tư mang lại.

Trường hợp sau khi dự án đầu tư mở rộng đã hoàn thành nhưng CSKD tiếp tục đầu tư, tài sản đầu tư thêm này không nằm trong hồ sơ dự án đầu tư mở rộng đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì không được hưởng ưu đãi theo dự án mở rộng đã hoàn thành đối với phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư thêm tài sản này mang lại. Đối với phần tài sản di dời thì đây không phải là dự án ĐTXD dây chuyền sản xuất mới nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế đối với phần thu nhập thêm do HĐSX này mang lại.

TCT trả lời để Cục thuế TP.HCM được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn


Học kế toán thực tế
Học kế toán thực tế ở đâu?
Tìm lớp học kế toán ở Hà Nội?
Học làm kế toán tổng hợp ở đâu tốt?
Học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu?
Dạy lý thuyết kế toán
Thực hành kế toán máy trên excel
Học kế toán thuế.
Ðào tạo kế toán tổng hợp thực hành ở đâu?
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
121,145
Bài viết
142,765
Thành viên
174,620
Thành viên mới nhất
keeganchaing

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress