• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

CV 642/TCTKK về hạch toán hoàn trả thuế GTGT nộp thừa

#1
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
Số: 642/TCT-KK V/v hạch toán hoàn trả thuế GTGT nộp thừa
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được một số phản ánh vướng mắc trong việc hạch toán hoàn trả thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa. Về vấn đề này, sau khi thống nhất với Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 28 TT số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của CP quy định về xử lý số tiến thuế, tiền phạt nộp thừa như sau:
“1. Tiền thuế, tiền phạt được coi là nộp thừa khi:
a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế.
b) Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp theo quyết toán thuế.
c) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNCN, phí xăng dầu.

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa theo các cách sau:
a) Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau.

b) Trừ vào số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp tiếp theo.

c) Hoàn trả khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt.
Thủ trưởng cơ quan thuế ra Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban hành kèm theo TT này, gửi người nộp thuế; căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/LHT ban hành kèm theo TT này gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp để thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế”.

- Tại Khoản 1, Điều 53 TT số 28/2011/TT-BTC nêu trên quy định hoàn trả tiền thuế khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt như sau:
“1. Đối với hoàn trả thuế GTGT: Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp. Kho bạc nhà nước đồng cấp thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế, sau đó báo nợ về Kho bạc nhà nước cấp trên để trích từ quỹ hoàn thuế GTGT”.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế GTGT nộp thừa, đồng thời không còn nợ tiền thuế, tiền phạt thì cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế và Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp. KBNN đồng cấp thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế, sau đó báo nợ về Kho bạc nhà nước cấp trên để trích từ quỹ hoàn thuế GTGT. Do vậy, không hạch toán giảm thu trên báo cáo kế toán thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CS;
- Lưu: VT, KK (02b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Văn Trường
Học kế toán thực hành
Học kế toán tổng hợp ở đâu?
Nên học kế toán thuế ở đâu?
Thực hành kế toán tổng hợp trên excel?
Lớp học thực hành kế toán thuế?
Thực tập kế toán ở Hà Nội?
Thưc hành kế toán máy trên excel?
Trung tâm đào tạo kế toán thực hành?
Đào tạo kế toán ở đâu tốt nhất?
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
123,686
Bài viết
145,388
Thành viên
175,345
Thành viên mới nhất
StanlyLucas

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress