• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Cty kim hưng chuyên cung ứng các sản phẩm của hãng bio radpháp

#1
Genscreen HIV 1/2 V2 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Genscreen HIV 1/2 V2 480 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa Anti HBc Plus 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa Anti HBc Plus 480 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa Anti HCV Plus V2 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa Anti HCV Plus V2 480 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa HBsAg ULTRA 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa HBsAg ULTRA 480 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa HBc IgM Plus 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Genscreen ULTRA HIV Ag-Ab 480 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa Hbe Ag-Ab Plus 192 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa Total Anti-HAV Plus 192 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa HAV IgM Plus 193 tests Liên hệ : 0963 889 249
TPHA 200 tests Liên hệ : 0963 889 249
RPR 100 tests Liên hệ : 0963 889 249
RPR 500 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA 480 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monolisa Anti HBs Plus 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
M Chlamydia DFA Kit 50 tests Liên hệ : 0963 889 249
7 disks dispenser Unit Liên hệ : 0963 889 249
16/12 discs Dispenser Unit Liên hệ : 0963 889 249
Petri carrees steriles 120 mm 252 plates Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Rotavirus 30 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monofluo kit Influenza 45 tests Liên hệ : 0963 889 249
Monofluo Kit Adenovirus 45 tests Liên hệ : 0963 889 249
Coletsos 25 x 7ml Liên hệ : 0963 889 249
B.H.I broth (Cerveau Coeur Bouil) 25 x 10ml Liên hệ : 0963 889 249
LDC ODC ADH kit 3 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Neisseria 4H Test Kit 10 tests Liên hệ : 0963 889 249
O.N.P.G 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Oxidase 30 disks Liên hệ : 0963 889 249
Bacitracine 30 disks Liên hệ : 0963 889 249

Optochine 30 disks Liên hệ : 0963 889 249
Nitrite I/ Nitrie II 2 x 15ml Liên hệ : 0963 889 249
Drigalski agar 6 x 200ml Liên hệ : 0963 889 249
Esculine 30 x 4.5ml Liên hệ : 0963 889 249
Lowenstein Jensen 25 x 7ml Liên hệ : 0963 889 249
King A agar 25 x 7ml Liên hệ : 0963 889 249
King B agar 25 x 7ml Liên hệ : 0963 889 249
Kovacs 2 x 15ml Liên hệ : 0963 889 249
MELANGE V.C.F. 250 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Cholera Isol selectif 6 x 100ml Liên hệ : 0963 889 249
Leptospire agar 25 x 9ml Liên hệ : 0963 889 249
Mueller Hinton + 4% NaCl 6 x 100ml Liên hệ : 0963 889 249
Novobiocine 5ug 30 disks Liên hệ : 0963 889 249
Rabbit Plasma (freeze-dried) 20 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex staph Plus 5 x 50T 5 x 50 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Staph Plus 50T 50 tests Liên hệ : 0963 889 249
AUXACOLOR 2 20 tests Liên hệ : 0963 889 249
Sabouraud + Chloramphenicol + Genta 25 x 7ml Liên hệ : 0963 889 249
CHOLERA S.Polyvalent 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Polyvalent Anti-S.fexneri B 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Dysenterique S. AG Shiga 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Serum Shigella Sonnei Mixte 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Polyvalent Anti-S. dysenteriae A1 + A2 2 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Polyvalent Anti-S. boydii C1 + C2 + C3 3 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
S. E Coli AG Monov 124B17 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. E Coli AG Monov 26B6 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. E Coli AG Monov 55B5 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. E Coli AG Monov 125B15 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. E Coli AG Monov 126B16 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. E Coli AG Monov 127B8 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. E Coli AG Monov 128B12 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. E Coli AG Monov 114K90 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. E Coli AG Monov 142K86 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.E.Coli tri 1-111 55 26 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.E.Coli tri 2-86 119 127 3ml Liên hệ : 0963 889 249

S.E.Coli tri 3-125 126 128 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.E.Coli tri 4-114 124 142 3ml Liên hệ : 0963 889 249
E.coli I nonavalent 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Serum Meningo. Lyo Y.29E,W135 3 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
S.P. aeruginosa PMA 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.P. aeruginosa PME 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.P. aeruginosa PMC 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.P. aeruginosa PMF 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. O. Mono_O:4,5 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. O Mono 1,2 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. O Mono 6, 7, 8 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. O Mono 7 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.Salmo Aggl. O mono 9 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. O Mono 3,10,15 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. O Mono 1,3,19 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. O Mono 6,14,24 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. H Mono A 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. H Mono B 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. H Mono c 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. H Mono D 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo. Aggl. H MonoI I 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.SALMO.AGGL.H.MEL H:E 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.SALMO AGGL.H.MEL HI 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.Salmo Aggl. H. Mel HMA 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo. Aggl. H Mel. HMB 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.SALMO AGGL.H.MEL HMC 3ml Liên hệ : 0963 889 249
FUNGITEST 10 tests Liên hệ : 0963 889 249
S. Anti Salmonella Omni-O (A-60) 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl.O.MEL OMA 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl.O.MEL OMB 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl. O. Mel OMC 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Aggl VI 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Salmo Anti H 2 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.SALMO ANTI H M 3ml Liên hệ : 0963 889 249
S.Salmo Aggl. H Mono g,m 3ml Liên hệ : 0963 889 249

Salmonella typhi and paratyphi A, B, C 5 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Meningitis kit 25 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Meningitis/N. MENIN A 25 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Meningitis / N.MENIN C 25 tests Liên hệ : 0963 889 249
PAST.MENINGITIS/N.mB/E.coliK1 25 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Meningitis / S.Pneumoniae 25 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Meningitis/H.Influe. B 25 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Strep A B C D F G 60 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Strep B 60 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Strep D 60 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex Strep. Enzyme Extract. 2 x 10ml Liên hệ : 0963 889 249
SUPPLEMENT G 50ml Liên hệ : 0963 889 249
Mycoplasma duo kit 20 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia Chlamydia IgG TMB 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
PLATELIA ASPERGILLUS EIA 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Fluconazole 25ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Amphotericine B 100ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Clotrimazole 50ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Clotrimazole 50ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Miconazole 50ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
5-Fluorocytosine 1ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Nystatine 100ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ketoconazole 50ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Brucel agar (Rose Bengale) 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Salmo.typhi.Susp.H [TH] 50ml Liên hệ : 0963 889 249
Salmo.para-A. Susp.H [AH] 50ml Liên hệ : 0963 889 249
Salmo.para-B. Susp.H[BH] 50ml Liên hệ : 0963 889 249
Salmo.para-C. Susp.H[CH] 50ml Liên hệ : 0963 889 249
Salmo.typhi.Susp.O [TO] 50ml Liên hệ : 0963 889 249
Salmo.para-A. Susp.O [AO] 50ml Liên hệ : 0963 889 249
Salmo.para-B. Susp.O[BO] 50ml Liên hệ : 0963 889 249
Salmo.para-C. Susp.O [CO] 50ml Liên hệ : 0963 889 249
S. Aggl Anti Yersin 0:3 40 tests Liên hệ : 0963 889 249
S. Aggl Anti Yersin 0:9 40 tests Liên hệ : 0963 889 249
Mac Conkey petri 20 x 90mm Liên hệ : 0963 889 249

Storage medium-bacterial strains 50 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Uree Indole 50 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Uree Indole 10 x 10ml Liên hệ : 0963 889 249
Uriselect 4 20 x 90 mm Liên hệ : 0963 889 249
CandiSelect 4 20 x 90mm Liên hệ : 0963 889 249
Sabouraud + Chloramphenicol + Genta 20 x 90mm Liên hệ : 0963 889 249
Columbia agar + 5% sheep blood 20 x 90 mm Liên hệ : 0963 889 249
Salmo- Shigel. Petri 20 x 90mm Liên hệ : 0963 889 249
Mueller Hinton petri 20 x 90mm Liên hệ : 0963 889 249
Mueller Hinton + Sheep blood petri 20 x 90mm Liên hệ : 0963 889 249
Hektoen petri 20 x 90mm Liên hệ : 0963 889 249
Chocolat agar + P.V.S 20 x 90 mm Liên hệ : 0963 889 249
Chocolat + P.V.S + VCAT petri 20 x 90mm Liên hệ : 0963 889 249
B.E.A petri 20 x 90mm Liên hệ : 0963 889 249
B.H.I broth 500g Liên hệ : 0963 889 249
Nutrient broth 1.3% 500g Liên hệ : 0963 889 249
Chapman gar 500g Liên hệ : 0963 889 249
B.H.I agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
B.E.A. Agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
Hektoen agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
SCHAEDLER LIQUIDE agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
PEPTONE WATER INDOLE FREE 500g Liên hệ : 0963 889 249
Yeast Extract 500g Liên hệ : 0963 889 249
Meat Extract 500g Liên hệ : 0963 889 249
C.L.E.D agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
LACT/SACCHA E.M.B agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
D.C.L. agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
B.C.P agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
Nutrient agar 2.8% 500g Liên hệ : 0963 889 249
Sabouraud agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
SALMONELLA SHIGELLA agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
Blood agar base 500g Liên hệ : 0963 889 249
Blood + Acid Nalicidix (Base) 500g Liên hệ : 0963 889 249
TRYPTO CASEINE SOJA agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
V.F.SEMI SOLIDE 6% agar 500g Liên hệ : 0963 889 249

Sabouraud agar + Chloramphenicol 500g Liên hệ : 0963 889 249
Drigalski agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
Columbia agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
Uriselect 4 500g Liên hệ : 0963 889 249
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 500g Liên hệ : 0963 889 249
Citrate Simmons agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
Kligler Iron Agar (Kligler Hajna) 500g Liên hệ : 0963 889 249
Mannitol Mobilite 500g Liên hệ : 0963 889 249
Mueller Hinton agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
Pastone 500g Liên hệ : 0963 889 249
Pastagar A 500g Liên hệ : 0963 889 249
Cefepime 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Amplicilin 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Amoxycilline 25ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Amikacin 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Bacitracine 10IU 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Augmentin 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ceftriaxone 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Carbenicillin 100ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefalexine 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefalotin 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefoxitine 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefazoline 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Chloramphenicol 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefoperazone 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ceftazidime 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Clindamycin 2ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Norfloxacine 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Colistine 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefuroxime 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefotaxime 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Doxyciline 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefixime 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefotetan 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Erythromycin 15ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249

Fosfomycine 50ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefpirome 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Piperacilline + Tazobactam 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Acid Fusidic 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Gentamicine (10 IU / 15 ug) 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Imipenem 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Gentamicine 500 ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Gentamicin 15ug/10IU 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Kanamycine 30 IU 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Rifampicine 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Lincomycine 15ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Mezlocillin 75ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Minocycline 30 IU 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefoperazone 75ug + Sulbactam 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Neomycine 30 IU 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Netilmycine 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Mecilliname 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Isepamicin 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Oxacilline 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Levofloxacin 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Oxacilline 1ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefpodoxime 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Azreonam 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefsulodine 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Azithromycin 15ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ampicilline 10 ug+Sulbactam 10 ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Meropenem 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Clarithromycine 15ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Moxifloxacine 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Penicilin 6ug/10IU 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Piperacilline 100ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Piperacine 100ug + Tazobactam 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Polymycine 300IU 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Piperacilline 75ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Colistine 10 ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249

Pristinamycine 15ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Rifampicine 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Spiramycine (333 IU /100 ug) 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Linezolid 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Streptomycine 10 IU 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Streptomycine 500ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Tetracyline 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ticarcilline 75ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ticarcilin 75ug + Acid Clavulanic 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Tobramycine 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefaclor 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ertapenem 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Telithromycine 15ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Sulfonamides 300ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefixime 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Gentamicine 120ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Streptomycine 300ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefoperazone 75ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Fosfomycine 200ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Pefloxacine 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Norfloxacine 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Sulfamides 200ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ceftazidime 30ug + Acid Clavulanic 10u 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefotaxime 30ug + Acid Clavulanic 10ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Cefepime 30ug + Acid Clavulanic 10ug 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Acide Nalidixique 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Oxolinic Acid 10ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Acide Pipemidique 20ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ciprofloxacin 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Nitrofurantoin 300ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Nitroxoline 20ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Spectinomycin 100ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Trimethoprime 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Trimethoprim - Sulfamethoxazole (co - 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Metronidazole 4ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249

Flumequine 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Vancomycin 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Ofloxacin 5ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Teicoplanine 30ug 4 x 50 disks Liên hệ : 0963 889 249
Mac Conkey agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
X.L.D. Agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
Isolement gono (Base) agar 500g Liên hệ : 0963 889 249
MUELLER HINTON broth 500g Liên hệ : 0963 889 249
Dengue NS1 Ag Strip 25 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia CMV IgG 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia CMV IgM 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia HSV 1+2 IgG 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia HSV 1+2 IgM 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia Measles IgM 48 tests Liên hệ : 0963 889 249
Pastorex TOXO 100 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia H.pylori 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia Dengue NS1 Ag 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia Rubella IgG 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia Rubella IgM 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia EBV VCA IgM 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
Platelia EBV VCA IgG 96 tests Liên hệ : 0963 889 249
ANTIIGGAM HUM.FITC (F/P=6-8) 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Tampon Phosphate PH 7.2 x10 50ml Liên hệ : 0963 889 249
ANT TR LEPTOSPIRE + S.TEMOIN 2ml Liên hệ : 0963 889 249
ANTI B 95.3 MONO INT 10ml Liên hệ : 0963 889 249
ANTI A 26A2 MONO NF 10ml Liên hệ : 0963 889 249
ANTI A+B MONO TRI NF 10ml Liên hệ : 0963 889 249
ANTI D FAST M B9A4 1 10ml Liên hệ : 0963 889 249
QSD Viroclear 1 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Virotrol IV 1 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Cardiac Markers Plus - Trilevel 6 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Maternal Serum Control 6 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Tumor Marker Plus, Level 1 6 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Tumor Marker Plus, Level 2 6 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Tumor Marker Plus, Level 3 6 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249

Lyphochek Immunoassay Plus Trilevel 12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Immunoassay Plus Level I 12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Immunoassay Plus Level II 12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Immunoassay Plus Level III 12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Quantitative Urine 10 x 10ml Liên hệ : 0963 889 249
Quantitative Urine 10 x 10ml Liên hệ : 0963 889 249
Liquichek Urinalysis control 12 x 12ml Liên hệ : 0963 889 249
Urinalysis Control, Level 1 12 x 12ml Liên hệ : 0963 889 249
Urinalysis Control, Level 2 12 x 12ml Liên hệ : 0963 889 249
Liquichek Blood Gas Plus EGL Control, Level 1 30 x 1.7ml Liên hệ : 0963 889 249
Liquichek Blood Gas Plus EGL Control, Level 2 30 x 1.7ml Liên hệ : 0963 889 249
Liquichek Blood Gas Plus EGL Control, Level 3 30 x 1.7ml Liên hệ : 0963 889 249
Ethanol/Ammonia, Level 1 6 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Ethanol/Ammonia, Level 2 6 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Ethanol/Ammonia, Level 3 6 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Whole Blood Control, Level 1 6 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Whole Blood Control, Level 2 6 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Whole Blood Control, Level 3 6 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Blood Gas Plus E, Level 1 30 x 1.7ml Liên hệ : 0963 889 249
Blood Gas Plus E, Level 3 30 x 1.7ml Liên hệ : 0963 889 249
Tumour Markers Control - Bilevel 6 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Liquichek Immunology Control, Level 1 6 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Liquichek Immunology Control, Level 2 6 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Liquichek Immunology Control, Level 3 6 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Lipids control, Level 1 6 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Assayed Multiqual Level 1 12 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Assayed Multiqual Level 2 12 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Assayed Multiqual Level 3 12 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Diabetic Control - Bilevel 6 x 0.5ml Liên hệ : 0963 889 249
Lyphochek Coagulation Level 1 12 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Lyphochek Coagulation Level 2 12 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Lyphochek Coagulation Level 3 12 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Hematology-16 Control, Level 2 6 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Virotrol I 1 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Virotrol II 1 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249

Virotrol II 1 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Liquicheck Haematology 16T Control 3 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Cardiac Markers Plus 3 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Elevated CRP Control 3 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Assayed Chemistry, sample 2 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Tumor Marker Plus, Level 2 6 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Immunoassay Plus, sample 3 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Immunology Plus Control, Level 1 & 2 3 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Urinalysis control , sample 2 x 12ml Liên hệ : 0963 889 249
Ethanol/Ammonia, sample 3 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Immunology Control, sample 3 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Liquicheck Assayed Immunology - Trilevel 3 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
TDM 1,2,3 LIQUID, SA 3 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Coagulation Control, 3 x 1ml Liên hệ : 0963 889 249
Spinal Fluid Control, sample 2 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Hematology-16 Control, sample 3 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
Hematology Trilevel Minipack 3 x 3ml Liên hệ : 0963 889 249
EQAS Clinical Chemistry Monthly Progr a12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
EQAS Urine Chemistry Program 12 x 10ml Liên hệ : 0963 889 249
EQAS Clinical Chemistry Monthly Progr a12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
EQAS Immunoassay (17) Monthly Program 12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
EQAS Immunoassay (35) Monthly Progr 12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
EQAS Immunoassay Monthly Program 12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
EQAS Haemoglobin Program 12 x 0.5ml Liên hệ : 0963 889 249
EQAS Hematology Bi-weekly - 6 months (10 analyses) 12 x 2ml Liên hệ : 0963 889 249
Lyphochek Assayed Chemistry, Level 1 12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249
Lyphochek Assayed Chemistry, Level 2 12 x 5ml Liên hệ : 0963 889 249

Cty KIM HƯNG xin gửi đến quý khách danh mục các sản phẩm của hang BIO RAD - Pháp hiện chúng tôi đang cung ứng , quý khách có nhu cầu sản phẩm nào khác ngoài danh mục trên xin vui long liên hệ :
Cty cam kết :
Hàng đúng xuất sứ , sản xuất 2013
Cung cấp đầy đủ giấy phép lưu hành sản phẩm
Giao hàng tại nơi sử dụng , bảo quản lạnh theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Chiết khấu , hoa hồng chu đáo

TM Công Ty TNHH Kim Hưng
Trụ sở chính : 86 Lê Duẩn-Hoàn Kiếm-Hà Nội
Tel /Fax :04. 3941 3887 Mobile : 0963 889 249
Email: kimhung.sales@gmail.com <mailto:kimhung.sales@gmail.com>
VPĐD : Tầng 18 , VSBC Tower,383B Cộng Hòa,Q Tân Bình-HCM
Tel/Fax : 08.6292 6913 Mobile : 0912 775 249
Email : kimhung.sales@gmail.com <mailto:kimhung.sales@gmail.com>
Website : <http://www.kimhung.vn>
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
123,381
Bài viết
145,077
Thành viên
175,254
Thành viên mới nhất
bongbivn

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress