• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Công văn 710/TCTCS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với DV v

#1
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ

Số: 710/TCT-CS V/v Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh môi trường
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Tổng cục Thuế nhận được CV số 2075/CT-THNVDT ngày 28/11/2011 của Cục thuế tỉnh Bình Định và CV số 01/CTLS ngày 05/01/2012 của Công ty TNHH TM - DV Long Sơn đề nghị hướng dẫn về thuế suấtthuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh môi trường sau khi san lấp huyệt. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại điểm 3 mục II phần B TT số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:
“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với HH, DV không được quy định tại mục II, phần A; điểm 1, 2 mục II phần B TT này”;
Trường hợp Công ty TNHH TMDV Long Sơn ký kết hợp đồng số 01/2010/HĐ ngày 6/9/2010 của Trung tâm Quỹ đất tỉnh Bình Định để thực hiện hạng mục: xử lý môi trường nước, trong và sau khi bốc mộ để giải phóng mặt bằng xây dựng khu đô thị - thương mại phía bắc song Hà Thanh - thành phố Quy Nhơn thì không thuộc quy định tại mục II, phần A; điểm 1, 2 mục II phần B nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm 3 mục II phần B TT số 129/2008/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CST-BTC;
- Công ty TNHH TM-DV Long Sơn;
- Website TCT; - Lưu: VT, PC, CS(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn
Học thực hành kế toán
Học kế toán máy
Học kế toán tổng hợp
Thực hành kế toán tổng hợp
Khóa học thực hành kế toán thuế
Thực tập kế toán
Đào tạo kế toán thực hành
Đào tạo kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội
Đào tạo kế toán tổng hợp thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
115,833
Bài viết
137,107
Thành viên
173,647
Thành viên mới nhất
Eminem

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress