• Trang web này sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa nội dung, điều chỉnh trải nghiệm của bạn và để giữ cho bạn đăng nhập nếu bạn đăng ký.
    Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Cong van 4211/TCTCS giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hư

#1
Công văn 4211/TCT-CS giải quyết khiếu nại của DN tư nhân Quỳnh Hương

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4211/TCT-CS
V/v giải quyết khiếu nại của DNTN Quỳnh Hương.
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Hải Dương; Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hương.
(Địa chỉ: đường Hoàng Ngân, ngã tư Bến Hàn, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/CV-DNQH ngày 12/11/2012 của DN tư nhân Quỳnh Hương về việc giải quyết ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 5 Điều 57 Luật Quản lý thuế quy định về các trường hợp thuộc diện hoàn thuế gồm:
“Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây:

5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế phải nộp.”.
Tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định “Xử lý số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa.

1. Tiền thuế, tiền phạt được coi là nộp thừa khi:
a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Quản lý thuế;
b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế NK, thuế thu nhập cá nhân và phí xăng dầu.

2. Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa theo các cách sau:
a) Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau;
b) Trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo;
c) Hoàn trả tiền thuế, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt (bao gồm cả trường hợp nộp thừa do thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT).”
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại công văn số 4466/VPCP-KNTN ngày 20/6/2012, Bộ Tài chính đã ban hành 02 công văn: CV số 12494/BTC-TCT ngày 17/9/2012 gửi Doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Hương và CV số 12496/BTC-TCT ngày 17/9/2012 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đồng thời gửi các đơn vị liên quan về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNTN Quỳnh Hương.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hải Dương theo trách nhiệm quản lý thuế tại địa phương khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn


Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất Hà Nội?
Học kế toán máy ở ðâu?
Học kế toán tổng hợp ở ðâu?
Nên học kế toán thuế ở đâu?
Thực hành kế toán tổng hợp trên excel?
Lớp học thực hành kế toán thuế?
Thực tập kế toán tại Hà Nội?
Trung tâm ðào tạo kế toán thực hành?
Ðào tạo kế toán ở ðâu tốt nhất?
dịch vụ tư vấn thuế?
Dịch vụ kế toán thuế?
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
125,557
Bài viết
147,314
Thành viên
175,805
Thành viên mới nhất
vn88cx

Quảng cáo

Hosting tốt nhất dành cho Wordpress